Expert Copytrading

        เว็ปไซต์ copytrade.expert4invest.com เป็นส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์ expert4invest.com โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกียวกับการลงทุนในการในตลาดระดับโลก  และทำกำไรด้วยระบบ Copytrade จากแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เราได้ทดลองแล้วว่า ได้ผลกำไรจริง และน่าเชื่อถือ จึงนำมาวิเคาระห์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักลงทุน ได้ติดสินใจ 

     โดยเป้าหมายของหลักของเราคือ การให้ความรู้เรื่องการลงทุนในตลาด หุ้น ทองคำ cryptocerrentcy ตราสารหนี้ อนุพันธ์ น้ำมัน และอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และวิธีทำกไรจากการ Copytrade ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักลงทุนได้ตัดสินใจ เลือกทำกำไรโดยวิธีการ Copytrade จากเทรดเดอร์ระดับโลกที่มีผลงาน ให้ตัดสินใจก่อนจะลงทุน

    เราไม่สนับสนุนการระดมทุนหรือการชักชวนให้ ให้ลงทุนแบบแชร์ลูกโช่ทุกประเภท เราเป็นเพียงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตลาด การลงทุนของแพลตพอร์มต่างๆ ที่เราลงทุนแล้ว คิดว่าจะเกิดผลดี ให้ความรู้แก่นักลงทุนชาวไทยเท่านั้น ไม่มีการบังคับไดๆทั้งสิน การตัดสินใจเป็นของนัก

คำเตือน

-CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ การซื้อขาย CFD มีความเสียงสูง จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ สำหรับการขาดทุนหรือสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ CFD

-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการติดสินใจลงทุน
-ผู้ลงทุนจะต้องรองรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นๆ ด้วยตัวท่านเอง
-การลงทุนที่มีความเสียงสูง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง กับการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน เพราะ อาจจะทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์
-เราเป็นเพี่ยงผู้ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของนักลงทุน
-ผู้จัดทำข้อมูล มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ผู้จัดทำข้อมูลเป็นเพียงนักลงทุนราย หนึ่งที่ ได้ ลงทุนตามคำโฆษณาของธุรกิจเท่านั้น