Expert Copytrading

เว็ปไซต์ copytrade.expert4invest.com เป็นส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์ expert4invest.com โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกียวกับการลงทุนในการ ทำกำไรด้วยระบบ Copytrade จากแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เราได้ทดลองแล้วว่า ได้ผลกำไรจริง และน่าเชื่อถือ จึงนำมาวิเคาระห์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักลงทุน ได้ติดสินใจ 

โดยเป้าหมายของหลักของเราคือ การให้ความรู้เรื่องการลงทุนในตลาด Forex  และวิธีทำกไรจากการ Copytradeก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักลงทุนได้ตัดสินใจ เลือกทำกำไรโดยวิธีการ Copytrade เราไม่สนับสนุนการระดมทุนหรือการชักชวนให้เทรด Forex ทุกประเภท เราเป็นเพียงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตลาด Forex เท่านั้น

คำเตือน

-CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ การซื้อขาย CFD มีความเสียงสูง จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ สำหรับการขาดทุนหรือสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ CFD

-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการติดสินใจลงทุน
-ผู้ลงทุนจะต้องรองรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นๆ ด้วยตัวท่านเอง
-การลงทุนที่มีความเสียงสูง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง กับการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน เพราะ อาจจะทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์
-เราเป็นเพี่ยงผู้ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของนักลงทุน
-ผู้จัดทำข้อมูล มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ผู้จัดทำข้อมูลเป็นเพียงนักลงทุนราย หนึ่งที่ ได้ ลงทุนตามคำโฆษณาของธุรกิจเท่านั้น